ANA SAYFA

BULGARİSTAN’DA ŞİRKET NASIL KURULUR

Bulgaristan’da şirket kurmak için sırasıyla yapılması gerekenler

-1- Şirket özelliklerinin belirlenmesi:
— Kurulacak olan Bulgar şirketinin hizmet edeceği amaca yönelik olarak Anonim Şirket (AŞ), Sınırlı Sorumlu Şirket (LTD) veya başka bir şirket türü seçilir
— Şirket ünvanı belirlenir. Türkiye’den farklı olarak Bulgaristan’da kurulacak olan şirketin ünvanında faaliyet alanları belirtilmek zorunda değildir. Örneğin “ABC Madencilik Hayvancılık İthalat İhracat LTD” yerine sadece “ABC LTD” olabilir.
— Seçilen şirket ünvanının Ticaret Sicilinde daha önce tescil edilip edilmediği kontrol edilir.
— Seçilen şirket ünvanı için Ticaret Sicilinde ön tescil (ünvan rezervasyonu) yapılır.
— Şirketin merkez ve adresi belirlenir. Sözkonusu adresin gerçek bir adres olması önemlidir çünkü kurumlarla yapılan yazışmalar bu adrese teslim edilir. Şirkete gönderilen tebligatların belirtilen adreste tebliğ edilememesi durumunda şirket açısından olumsuz neticeler doğurur. Şriketin vergi kaydının düşürülmesi ve para cezaları sözkonusu olabilir.
— Şirketin sermaye tutarı belirlenir.
— Sermayenin ödenecek olan kısmı belirlenir. Geriye kalan tutarın tescil tarihinden itibaren ödenecek olduğu süre belirlenir (tescil tarihinden itibaren en fazla 2 iki yıl)
— Şirketin sermaye dağılımı kararlaştırılır.
— Şirketi temsil ve ilzam edecek müdür veya müdürler karara bağlanır
— Müdür veya müdürlerin yetkilerinin belirlenmesi
— Şirketin faaliyetine dair özel koşulların belirlenmesi ve bunların ana sözleşmeye eklenmesi.

-2- Şirketin nasıl kurulacağının belirlenmesi

İki ana yöntemle Bulgaristan’da şirket kuralabilir: Bulgaristan’a gelerek veya Bulgaristan’a gelmeden:
– Bulgaristan’a gelerek şirket kurmak: Şirket ortaklarının tamamının Bulgaristan’a gelerek hazır bulunması ve şirketin kuruluş belgelerini noter nezdinde şahsen imzalamaları suretiyle yapılır
– Bulgaristan’a gelmeden şirket kurmak: Birinci maddedeki bilgileri tespit ederek bize gönderiyorsunuz. Şirketin kuruluşu için gerekli olan belgeleri Türkçe hazırlayarak size gönderiyoruz. Tüm şirket ortakları Türkçe olarak hazırlanan belgeleri Türkiye’de herhangi bir noter huzurunda imzalayarak noter onaylarını yaptırdıktan sonra valilik veya kaymakamlıktan APOSTILLE (Tasdik Şerhi) yaptırıyor ve bize gönderiyorsunuz. Geriye kalan tüm işlemleri biz tamamlıyoruz.

-3- Şirket belgelerinin hazırlanmasından sonra tescil süreci:
— Bulgaristan’da yerleşik olan herhangi bir bankada şirket sermaye hesabı açılır.
— Açılan hesaba şirket sermayesi yatırılır.
— Bankadan sermayenin hesaba yatırıldığını gösterir banka referansı alınır.
— Ticaret Sicili tescil harcı yatırılır
— Şirketin tüm kuruluş belgeleri, sermayenin yatırıldığını gösterir banka referansı, önceden unvan rezervasyonu yapıldıysa bunu gösterir belge, tescil harcının yatırıldığını gösterir dekont eklenerek Şirket Tescil Beyannamesiyle beraber Ticaret Siciline yatırılır.
— Ortalama olarak 2-3 iş günü içerisinde başvuru değerlendirilir.
— Yapılan incelemede herhangi bir sorun tespit edilmezse şirketin tescili için 72 saatlik bekleme süresi ilan edilir. Bu sürenin sonunda şirketin tescili ilan olunur.
— Yapılan incelemede herhangi bir eksiklik veya hatanın tespit edilmesi durumunda bunların düzeltilmesi için 72 saatlik süre verilir. Gerekli düzeltmelerin yapılması üzerine şirketin tescili için 72 saatlik bekleme süresi ilan edilir. Bu sürenin sonunda şirketin tescili ilan olunur. Düzeltme yapılmaması durumunda şirket tescili reddedilir. Tescilin reddedilmesi durumunda tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içerisinde yerel İdare Mahkemesine başvurularak ret kararına itiraz edilebilir.

-4- Şirketin tescili akabindeki işlemler:
— Şirketin tescili ilan edildikten sonra Ticaret Sicilinden faaliyet belgesi alınır.
— Şirketin tescil edilmesiyle otomatik olarak Şirket Kimlik Numarası düzenlenir. Bu numara şirketin tüm faaliyetlerinde vergi numarası, KDV numarası, gümrük numarası vs olarak kullanılır.
— Faaliyet belgesi alındıktan sonra şirket kaşesi yapılır.
— Sermaye hesabının açıldığı bankaya gidilir, faaliyet belgesi ve şirket kaşesiyle sermaye hesabı kapatılır ve sermayenin tamamı çekilir.
— Sermaye hesabı kapatılırken, isteğe bağlı olarak, cari işlem hesabı açılabilir, sermayenin tamamı veya bir kısmı bu hesaba aktarılabilir.
— Şirketin faaliyete geçmesi durumunda şirket müdürü ilgili vergi dairesine faaliyete başlama beyannamesi verir ve ilk aydan itibaren tahakkuk eden sosyal sigorta primleri ödenir.
— Şirket faaliyete girmeyecekse yani herhangi bir satın alma veya satış işlemi, cari işlem hesabına para girişi ve çıkış olmayacaksa herhangi başka bir işlem yapılmaz. Şirket faaliyette bulunmayacaksa herhangi bir meblağ tahakkuk etmez.
— Faaliyette olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm şirketler her yılın 31 Mart tarihine kadar yıllık vergi beyannamesi vermeli ve 30 Haziran tarihine kadar da yıllık mali raporlar ile vergi beyannamesi örneğini Ticaret Sicilinde ilan etmeliler.