Filip Makedonski № 16, 4000 – Plovdiv, Bulgaristan

Tek & Çok Ortaklı Limited Şirketi Kurmak

Tek & Çok Ortaklı Limited Şirketi Kurmak

Bulgaristan’da Sınırlı Sorumlu (LTD) Şirket bir veya birden fazla ortak tarafından kurulabilir. Şirketin borçlarına karşılık sorumluluğu, ortağın/ortakların ödemiş oldukları sermaye tutarına kadardır. Tek veya Çok Ortaklı Sınırlı Sorumlu (LTD) Şirketin sermayesi paylara bölünmüş olup alacaklıların talepleri şirket ortaklarına ait olan malvarlığıyla teminat altına alınmaz. Tek Ortaklı Sınırlı Sorumlu (LTD) Şirketinin kuruluşunda, Çok Ortaklı Sınırlı Sorumlu (LTD) Şirketinin kuruluşundan farklı olarak, “Ana Sözleşme” yerine “Kurucu Akit” ya da “Kuruluş Akdi” düzenlenir.

ÜNVAN - İSİM:
Bulgaristan'da kurulan Sınırlı Sorumlu Şirketlerin ünvanlarında ООД veya ЕООД ibaresi yer alır.
ООД (OOD) - Дружество с Ограничена Отговорност (Druejstvo s Ograniçena Otgovornost) yani Sınırlı Sorumlu Şirket anlamına gelir.
ЕООД (EOOD) - Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (Ednoliçno Druejstvo s Ograniçena Otgovornost) yani Tek Ortaklı Sınırlı Sorumlu Şirket anlamına gelir.
Yasaya aykırı veya rencide edici bir ibare olmaması şartıyla dilediğiniz ismi seçebilirsiniz.
Bulgarca dilinde “АБВГДЕ” ООД veya “АБВГДЕ” EООД şeklinde yazılır. Tescil işlemi esnasında şirketin ünvanının latince harflerle nasıl yazılacağı da belirtilmelidir. Latince harflerle “ABCDEFG” OOD veya  “ABCDEFG” EOOD veya  “ABCDEFG” LTD şeklinde yazılabilir.

SERMAYE:
Nakdi (para) veya Ayni (gayrimenkul vs) olabilir. Ortaklar, miktarını, tutarını ve dağılımını kendi aralarında kararlaştırırlar. Sınırlı Sorumlu Şirketler için yasal asgari tutar 2 Leva (1,02 Avro). Sermaye, ortaklar arasında paylara ayrılır. Her bir ortak, önceden belirlenen süre içerisinde, kendisine düşen pay karşılığındaki tutarı nakdi (para) olarak ödeyebilir veya ayni (gayrimenkul vs) olarak yapabilir.
Nakdi (para) sermaye için Bulgaristan'da yerleşik olan ve işletmelere hizmet veren herhangi bir bankada Sermaye Hesabı açılması gerekmektedir. Ortaklar, sahip oldukları şirket payları karşılığında kendilerine düşen sermaye tutarının karşılığını açılan sermaye hesabına yatırırlar.
Ayni (gayrimenkul vs) sermaye ödemelerinin yapılabilmesi için  sözkonusu gayrimenkulun önceden ekspertiz değerinin yaptırılması gerekmektedir. Şirket ortağı kendi payına düşen sermaye tutarının karşılığını bu gayrimenkulle yapabilir.
Ortaklar, diledikleri zaman sermaye tutarını arttırabilir veya azaltabilirler.  

ORTAKLIK YAPISI:
Tek veya Çok Ortaklı Sınırlı Sorumlu (LTD) Şirketlerinin ortakları “Gerçek Kişi” veya “Tüzel Kişi” olabilirler. Ortaklar yerli veya yabancı olabilirler, herhangi bir kısıtlama yok. Yerli ortak zorunluğu yok. Kurucu ortağın veya ortaklardan birinin tüzel kişi olması durumunda ek olarak ana şirketin varlığına dair bilgi ve belgeler ibraz edilir.

AMAÇ ve KONU (faaliyet alanı)
Bulgaristan Cumhuriyeti Ticaret Kanununa göre “Yasayla yasaklanmamış olan her nevi ticari faaliyet” ibaresi dahi yeterlidir.

TEMSİL ve İLZAM:
Şirket bir veya daha fazla mesul müdür tarafından temsil ve ilzam edilebilir. Bu durumda yetkinin münferiden, müştereken veya başka bir şeklide mi kullanılacağı belirlenmelidir. Müdürün yerli veya yabancı olmasına dair herhangi bir düzenleme veya kısıtlama yok. Müdür, şirket ortakları arasından seçilip atanabileceği gibi dışarıdan üçüncü kişiler de atanabilir. Müdürün kimlik belgelerinin fotokopileri ibraz edilmeli ve idare hizmet sözleşmesi düzenlenmelidir. Müdürlerden birinin tüzel kişi (şirket) olması durumunda varlığına dair bilgi ve belgeler ibraz edilir.

İDARİ ORGANLARI
Sermayenin tek başına sahibi olan gerçek kişi/tüzel kişi veya ortaklar genel kurulu
Müdür ve/veya müdürler

MERKEZ ve İDARE-FAALİYET-İLETİŞİM ADRESİ:
Şirketin tescil edilecek olduğu MERKEZ adresi ile idare edileceği, faaliyetini yürüteceği, kurum ve kişilerle iletişim kuracağı adresi aynı veya farklı olabilir. Tescil beyannamesinde belirtilen adres için kanıt sunulmasına gerek yok yani istenilen adreste şirket tescil edilebilir ancak şirketin faaliyete geçmesi ve işlem yapması durumunda bu adresin gerçekliğine ve varlığına dair kanıtlar ibraz edilmelidir.

TESCİL
Belgeler notere onaylattırılır, sermaye hesabı açılır, sermaye ödenir, tescil harçları ödenir,  Bulgaristan Cumhuriyeti Tescil Müsteşarlığı Ticaret Siciline başvuru yapılır ve şirket tescil edilir.

FAALİYET
Tescil tamamlandığında şirket faal değildir, atıl durumdadır. 

TASFİYE
Şirket sermayesinin sahibinin veya ortakların kararıyla, sermaye sahibinin veya ortaklarının ticari acizliğinin ilan edilmesiyle, sermaye sahibinin veya ortaklarının hukuki ehliyetinin kısıtlanmasıyla (ehliyetsizlik), sermaye sahibinin veya ortaklarının ölmesi durumunda mirasçılarının kararıyla, şirketin ticari acizliğinin (konkordato) veya iflasının ilan edilmesiyle, Bulgaristan Cumhuriyeti Ticaret Kanununda belirtilen diğer yöntemlerle ve yetkili mahkemenin kararıyla kapatılablir/tasfiye edilebilir. Tasfiye süresi ortalama olarak 12 ay sürmektedir.

NOT: Süreler, ilgili kurumların yoğunluk durumları, yıllık izinler, teknik aksaklıklar vb durumlara bağlı olarak değişebilir, verilen süreler ortalamadır. 

Sizlere Nasıl
Yardımcı Olabiliriz ?

Vermiş olduğumuz hizmetler hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için lütfen bizimle iletişime geçin