Filip Makedonski № 16, 4000 – Plovdiv, Bulgaristan

Tek & Çok Ortaklı Anonim Şirketi Kurmak

Tek & Çok Ortaklı Anonim Şirketi Kurmak

Bulgaristan’da Anonim Şirket (AŞ) bir veya birden fazla ortak tarafından kurulabilir. Şirketin yaptığı işlerde alacaklılara karşı olan sorumluluğu şirketin sahip olduğu malvarlığıyla karşılanmaktadır. Hissedarların maddi sorumlulukları, Anonim Şirketin üstlendiği borçlara karşı sermayede ödemiş oldukları hisseye kadar sınırlı olup şahsi malvarlıkları bu borçlara karşı teminat kabul edilmez. Anonim Şirketin hisseleri toplamı sermayeye karşılık gelmektedir.

ÜNVAN - İSİM:
Bulgaristan'da kurulan Anonim Şirketlerin ünvanlarında АД veya ЕАД ibaresi yer alır.
АД (AD) - Акционерно Дружество (Aktsionerno Druejstvo) yani Anonim Şirket anlamına gelir.
ЕАД (EAD) - Еднолично Акционерно Дружество (Ednoliçno Aktsionerno Druejstvo) yani Tek Ortaklı Anonim Şirket anlamına gelir.
Yasaya aykırı veya rencide edici bir ibare olmaması şartıyla dilediğiniz ismi seçebilirsiniz.
Bulgarca dilinde “АБВГДЕ” АД veya “АБВГДЕ” EАД şeklinde yazılır. Tescil işlemi esnasında şirketin ünvanının latince harflerle nasıl yazılacağı da belirtilmelidir. Latince harflerle “ABCDEFG” AD veya  “ABCDEFG” EAD veya  “ABCDEFG” JSC şeklinde yazılabilir.

SERMAYE:
Anonim Şirket için asgari sermaye tutarı 50.000 Leva (25.564,60 Avro) tutarındadır. Şirketin kurulması esnasında sermayenin en az %25’ine karşılık gelen tutar ödenmelidir. Geriye kalan %75’lik tutar ise tescil tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde ödenmelidir. Anonim Şirketin faaliyette bulunacak olduğu alanlar bakımından (örneğin bankacılık, sigortacılık vs) yasal asgari sermaye düzenlemeleri varsa şirket sermayesi bu düzenlemelere göre belirlenir.
Nakdi (para) veya Ayni (gayrimenkul vs) olabilir. Ortaklar, miktarını, tutarını ve dağılımını kendi aralarında kararlaştırırlar.  Sermaye, ortaklar arasında hisselere ayrılır. Hisseler nama yazılı olabileceği gibi hamiline de yazılabilirler. Her bir ortak, önceden belirlenen süre içerisinde, kendisine düşen hisse karşılığındaki tutarı nakdi (para) veya ayni (gayrimenkul vs) olarak yapabilir.
Nakdi (para) sermaye için Bulgaristan'da yerleşik olan ve işletmelere hizmet veren herhangi bir bankada Sermaye Hesabı açılması gerekmektedir. Ortaklar, sahip oldukları şirket hissleri karşılığında kendilerine düşen sermaye tutarının karşılığını açılan sermaye hesabına yatırırlar.
Ayni (gayrimenkul vs) sermaye ödemelerinin yapılabilmesi için  sözkonusu gayrimenkulun önceden ekspertiz değerinin yaptırılması gerekmektedir. Şirket ortağı kendi payına düşen sermaye tutarının karşılığını bu gayrimenkulle yapabilir.
Ortaklar, diledikleri zaman sermaye tutarını arttırabilir veya azaltabilirler.

ORTAKLIK YAPISI:
Tek veya Çok Ortaklı Anonim (AŞ) Şirketlerinin ortakları “Gerçek Kişi” veya “Tüzel Kişi” olabilirler. Ortaklar yerli veya yabancı olabilirler, herhangi bir kısıtlama yok. Yerli ortak zorunluğu yok. Kurucu ortağın veya ortaklardan birinin tüzel kişi olması durumunda ek olarak ana şirketin varlığına dair bilgi ve belgeler ibraz edilir.

AMAÇ ve KONU (faaliyet alanı)
Bulgaristan Cumhuriyeti Ticaret Kanununa göre “Yasayla yasaklanmamış olan her nevi ticari faaliyet” ibaresi dahi yeterlidir.

TEMSİL ve İLZAM:
Şirket bir veya daha fazla icra müdürü tarafından temsil ve ilzam edilebilir. Bu durumda yetkinin münferiden, müştereken veya başka bir şeklide mi kullanılacağı belirlenmelidir. Müdürün yerli veya yabancı olmasına dair herhangi bir düzenleme veya kısıtlama yok. İcra Müdürü, şirket ortakları arasından seçilip atanabileceği gibi dışarıdan üçüncü kişiler de atanabilir. Müdürün kimlik belgelerinin fotokopileri ibraz edilmeli ve idare hizmet sözleşmesi düzenlenmelidir. Müdürlerden birinin tüzel kişi (şirket) olması durumunda varlığına dair bilgi ve belgeler ibraz edilir.

İDARİ ORGANLARI:
Sermayenin tek başına sahibi olan gerçek kişi/tüzel kişi veya tüm hissedarlardan oluşan Hissedarlar Genel Kurulu.

İDARE ŞEKLİ
Tek veya iki kademeli idare şekli seçilebilir.
— Tek kademeli idare şeklinde Anonim Şirket en az üç üyeden oluşan “Yönetim Kurulu” tarafından yönetilir. Üyeler hissedarlar arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da atanabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı'nı seçer veya atar. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Müdürü de olabilir.
— Çift kademeli idare şeklinde ise “Yönetim Kurulu” haricinde en az üç üyeden oluşan “Denetleme Kurulu” da vardır. Üyeler hissedarlar arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da atanabilir.

MERKEZ ve İDARE-FAALİYET-İLETİŞİM ADRESİ:
Şirketin tescil edilecek olduğu MERKEZ adresi ile idare edileceği, faaliyetini yürüteceği, kurum ve kişilerle iletişim kuracağı adresi aynı veya farklı olabilir. Tescil beyannamesinde belirtilen adres için kanıt sunulmasına gerek yok yani istenilen adreste şirket tescil edilebilir ancak şirketin faaliyete geçmesi ve işlem yapması durumunda bu adresin gerçekliğine ve varlığına dair kanıtlar ibraz edilmelidir.

TESCİL
Belgeler notere onaylattırılır, sermaye hesabı açılır, sermaye ödenir, tescil harçları ödenir,  Bulgaristan Cumhuriyeti Tescil Müsteşarlığı Ticaret Siciline başvuru yapılır ve şirket tescil edilir.

FAALİYET
Tescil tamamlandığında şirket faal değildir, atıl durumdadır. 

TASFİYE
Şirket sermayesinin sahibinin veya hissedarların kararıyla, Bulgaristan Cumhuriyeti Ticaret Kanununda belirtilen diğer yöntemlerle ve yetkili mahkemenin kararıyla kapatılablir/tasfiye edilebilir. Tasfiye süresi ortalama olarak 12 - 24 ay sürmektedir.

NOT: Süreler, ilgili kurumların yoğunluk durumları, yıllık izinler, teknik aksaklıklar vb durumlara bağlı olarak değişebilir, verilen süreler ortalamadır. 

Sizlere Nasıl
Yardımcı Olabiliriz ?

Vermiş olduğumuz hizmetler hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için lütfen bizimle iletişime geçin